Quy trình đánh giá và xếp loại Đảng viên là một phần quan trọng trong việc quản lý và duy trì tính chất của Đảng Cộng sản Việt Nam. Để đảm bảo sự đoàn kết, tăng cường năng lực lãnh đạo, và thúc đẩy phát triển bền vững của Đảng, quy trình này cần phải được thực hiện một cách nghiêm túc và minh bạch.

>>> Xem thêm: Hóa đơn điện tử có bắt buộc phải in ra giấy không?

1. Thêm nhiều Đảng viên được miễn kiểm điểm

Một trong những nội dung đáng chú ý của điểm mới trong kiểm điểm đánh giá xếp loại Đảng viên tại Quy định số 124-QĐ/TW là thêm Đảng viên không phải kiểm điểm tự phê bình và phê bình.

Quy trình đánh giá, xếp loại Đảng viên

Cụ thể, với cá nhân, khoản 2.1 Điều 2 Quy định 124 nêu rõ, Đảng viên trong toàn Đảng phải thực hiện điểm kiểm tự phê bình và phê bình trừ các đối tượng sau đây:

– Đảng viên được miễn công tác và được miễn sinh hoạt Đảng.

– Đảng viên bị đình chỉ sinh hoạt Đảng.

– Đảng viên mới được kết nạp chưa đủ 06 tháng. Đồng nghĩa, Đảng viên này mới chỉ là Đảng viên dự bị và chưa hết thời gian dự bị.

Như vậy, so với quy định cũ tại Quy định số 132 năm 2018, chỉ loại trừ Đảng viên được miễn công tác và được miễn sinh hoạt Đảng thì Quy định 124 đã bổ sung thêm hai đối tượng được miễn kiểm điểm là Đảng viên bị đình chỉ sinh hoạt Đảng và Đảng viên mới kết nạp chưa đủ 06 tháng.

>>> Xem thêm: Cách tính phí công chứng hợp đồng ủy quyền mua bán nhà đất như thế nào?

2. Thay đổi quy trình đánh giá Đảng viên

Quy định 124 nêu rõ, quy trình đánh giá Đảng viên sẽ tập trung làm rõ kết quả đạt được, khuyết điểm, yếu kém, hạn chế và nguyên nhân, giải pháp cũng như thời gian khắc phục.

Trong khi đó, quy định cũ đã đưa ra nhiều nội dung kiểm điểm mới gồm: Thành tích nổi bật để phát huy; chỉ rõ khuyết điểm, yếu kém, hạn chế. Đồng thời, mỗi Đảng viên còn phải liên hệ với các biểu hiệu suy thoái tư tưởng chính trị, lối sống, đạo đức, diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

2.1 Quy định rõ nội dung quy trình đánh giá với từng đối tượng

Thay vì quy định chung nội dung kiểm điểm của tất cả các Đảng viên trong toàn Đảng trừ đối tượng không phải kiểm điểm như Quy định 132 thì tại khoản 2 Điều 6 Quy định 124, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã chia Đảng viên thành hai đối tượng cụ thể:

Cá nhân không phải lãnh đạo, quản lýCá nhân giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý
– Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; việc thực hiện những điều Đảng viên không được làm; ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm nêu gương; tinh thần đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; lề lối làm việc, tác phong; liên hệ biểu hiện về suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa.
– Việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, kết quả thực hiện chỉ tiêu được giao trong năm.
– Thực hiện cam kết rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu hằng năm.
– Những vấn đề được gợi ý kiểm điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm…
– Các nội dung áp dụng với cá nhân không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.
– Kết quả công tác lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo điều hành; thực hiện chức trách, nhiệm vụ; khả năng quy tụ, xây dựng đoàn kết nội bộ; mức độ hoàn thành nhiệm vụ dưới quyền quản lý.
– Tinh thần năng động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, xử lý những vấn đề khó khăn, phức tạp, nhạy cảm; trách nhiệm trong công việc;
– Trách nhiệm nêu gương của bản thân, gia đình; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, sự tín nhiệm của Đảng viên, cán bộ.

Trong khi đó, với cá nhân, theo quy định cũ, sẽ kiểm điểm về các nội dung dưới đây:

Xem thêm:  Hợp đồng lao động và những nội dung cần có trong hợp đồng lao động

– Về phẩm chất chính trị, lối sống, đạo đức; tác phong, lề lối làm việc; ý thức tổ chức kỷ luật; Liên hệ các biểu hiện về suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

– Trách nhiệm cá nhân liên quan đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm ở lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách; Việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn và kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm.

– Việc thực hiện cam kết rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu hằng năm

– Việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận và được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước.

Quy trình đánh giá, xếp loại Đảng viên

2.2 Nơi kiểm điểm

Một trong những điểm mới trong kiểm điểm đánh giá xếp loại Đảng viên là nơi kiểm điểm trong cách thức kiểm điểm được nêu tại khoản 2 Điều 7 Quy định 124. Cụ thể:

– Bổ sung nơi kiểm điểm mới cán bộ lãnh đạo, quản lý. Theo đó, về cơ bản, cán bộ lãnh đạo, quản lý sẽ thực hiện kiểm điểm ở 02 nơi là chi bộ nơi sinh hoạt và tập thể lãnh đạo, quản lý nơi làm việc.

>>> Xem thêm: Làm sao để kiểm tra sổ đỏ thật giả khi mua nhà chung cư bán đấu giá thi hành án?

2.3 Thêm trách nhiệm trong kiểm điểm của Đảng viên

Không chỉ trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đang, tập thể lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu mà Quy định 124 còn bổ sung thêm trách nhiệm của cá nhân Đảng viên tại khoản 2 Điều 8. Cụ thể, cá nhân Đảng viên cần phải:

– Nêu cao trách nhiệm, sự gương mẫu trong kiểm điểm, phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình.

– Đảng viên phải kiểm điểm một cách khách quan, thẳng thắn, trung thực, thực chất.

3. Thay đổi khung tiêu chí đánh giá, xếp loại Đảng viên

Tương tự như khi kiểm điểm Đảng viên, để đánh giá, xếp loại Đảng viên, Quy định 124 cũng đưa ra các khung tiêu chí theo hai đối tượng khác nhau. Cụ thể:

Đánh giá, xếp loại chung với các khung tiêu chí sau đây:

– Về chính trị, tư tưởng; ý thức tổ chức kỷ luật; phẩm chất đạo đức, lối sống; giữ gìn đoàn kết nội bộ; chấp hành sự phân công của tổ chức; trách nhiệm, tác phong, lề lối, phương pháp làm việc;

– Thực hiện Quy định những điều đảng viên không được làm; mức độ thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”;

Quy trình đánh giá, xếp loại Đảng viên

– Tiêu chí về năng lực, uy tín; giữ mối liên hệ mật thiết, gắn bó với quần chúng nhân dân; trách nhiệm nêu gương, sự gương mẫu của bản thân và người có quan hệ gia đình; về kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trong năm và phải được đưa ra cụ thể bằng các sản phẩm;

– Kết quả khắc phục hạn chế, yếu kém, khuyết điểm đã được chỉ ra.

Riêng cá nhân là cán bộ lãnh đạo, quản lý hoặc thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ban Bí thư quản lý, Bộ Chính trị thì đánh giá theo tiêu chí chức danh trong quy định của Bộ Chính trị và phân cấp quản lý cán bộ.

Xem thêm:  Giấy khai sinh điện tử là gì? Thủ tục xin cấp giấy khai sinh điện tử như thế nào?

Như vậy, so với quy định cũ, Bộ Chính trị đã bổ sung thêm nhiều tiêu chí, tiêu chuẩn được dùng để đánh giá, xếp loại Đảng viên.

>>> Xem thêm: 05 lưu ý khi ký hợp đồng thuê nhà mà người lao động cần biết?

4. Quy trình đánh giá, xếp loại Đảng viên mới

Các thang đánh giá, xếp loại Đảng viên gồm 04 cấp độ gồm xuất sắc, tốt, trung bình và kém.

Cấp có thẩm quyền sẽ dựa vào khung tiêu chí đánh giá, tiêu chuẩn mức xếp loại chất lượng được quy định tại từng tập thể, áp dụng cho từng đối tượng của cơ quan và ý kiến của các cơ quan liên quan để đánh giá, xếp loại phù hợp.

Quy trình đánh giá Đảng viên

Quy trình đánh giá, xếp loại Đảng viên được nêu tại Điều 11 Quy định 124 gồm các bước sau đây:

Bước 1: Cá nhân Đảng viên tự đánh giá, xếp loại và tự nhận một trong bốn mức đánh giá (xuất sắc, tốt, trung bình, kém) theo từng tiêu chí xếp loại.

Bước 2: Cơ quan tham mưu thẩm định và đề xuất mức xếp loại chất lượng cho từng Đảng viên căn cứ vào kết quả tự đánh giá, xếp loại của cá nhân và ý kiến tham gia của cơ quan có liên quan, cơ quan tham mưu về công tác tổ chức cán bộ.

Bước 3: Cấp có thẩm quyền ra quyết định xếp loại chất lượng. Nếu sau khi có kết quả mà có đơn thư khiếu nại, tố cáo, có dấu hiệu vi phạm kỷ luật Đảng, hành chính, gây mất đoàn kết nội bộ thì sẽ được kiểm tra, xác minh, thẩm định và xem xét lại kết quả đánh giá, xếp loại này.

Ở bước này, Quy định mới đã giảm bớt khá nhiều thủ tục hành chính bởi theo quy định cũ, ở bước 3 sẽ gồm các công việc:

  • Cơ quan làm công tác tổ chức, cán bộ thẩm định kết quả tự đánh giá, kết quả tham gia đánh giá… và tổng hợp, đề xuất mức xếp loại chất lượng sau khi phối hợp cùng với cơ quan liên quan tham mưu.
  • Trên cơ sở đề xuất đó, cấp có thẩm quyền mới xem xét, quyết định việc đánh giá và xếp loại chất lượng hằng năm với từng cá nhân.

Đồng thời, quy định mới cũng nêu rõ sẽ kiểm tra, xem xét lại… nếu có đơn, thư tố cáo, khiếu nại. Trong khi quy định cũ không nêu rõ quy định này.

>>> Xem thêm: Công chứng hộ chiếu ở đâu? Thủ tục công chứng hết bao nhiêu tiền?

Trên đây là bài viết giải đáp về “Tiêu chí đánh giá, xếp loại Đảng viên theo quy định mới nhất”. Ngoài ra, nếu như bạn đọc còn thắc mắc gì liên quan đến nội dung trên hoặc cần tư vấn các vấn đề pháp lý khác về công chứng và sổ đỏ, xin vui lòng liên hệ theo thông tin:

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN HUỆ

Miễn phí dịch vụ công chứng tại nhà

1. Công chứng viên kiêm Trưởng Văn phòng Nguyễn Thị Huệ: Cử nhân luật, cán bộ cấp cao, đã có 31 năm làm công tác pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý nhà nước về công chứng, hộ tịch, quốc tịch. Trong đó có 7 năm trực tiếp làm công chứng và lãnh đạo Phòng Công chứng.

2. Công chứng viên Nguyễn Thị Thủy: Thẩm Phán ngành Tòa án Hà Nội với kinh nghiệm công tác pháp luật 30 năm trong ngành Tòa án, trong đó 20 năm ở cương vị Thẩm Phán.

Ngoài ra, chúng tôi có đội ngũ cán bộ nghiệp vụ năng động, nhiệt tình, có trình độ chuyên môn cao và tận tụy trong công việc.

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN HUỆ

Địa chỉ: 165 Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội

Hotline : 0966.22.7979 – 0935.669.669

Email: ccnguyenhue165@gmail.com

XEM THÊM TỪ KHÓA:

>>> Văn phòng công chứng quận Hoàng Mai thực hiện công chứng không thu phí ngoài giờ

>>> Dịch vụ sang tên sổ đỏ trọn gói nhanh và uy tín, hỗ trợ giao sổ tận nhà

>>> Dịch thuật đa ngôn ngữ chuyên nghiệp, chính xác 100% tại Hà Nội

>>> Cần chuẩn bị những giấy tờ gì để thực hiện thủ tục công chứng hợp đồng mua bán nhà ?

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *